Compromesos

Compromesos

Moció per reclamar al Departament d'Ensenyament el manteniment de les 4 línies de P3 al municipi el curs 2016-2017

Arran del posicionament del govern municipal, que ha reclamat el manteniment de les 4 línies de P3 a les escoles del municipi de cara al curs 2016-2017, el Ple Municipal d'abril ha aprovat per unanimitat sumar-se a la reclamació amb una moció consensuada amb tots els grups municipals.Transcribim la moció a continuació:

MOCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE CERVELLÓ RECLAMANT ALS SERVEIS TERRITORIAL D’ENSENAYMENT EL MANTENIMENT DE LES 4 LÍNIES DE P3 DE LES ESCOLA DEL MUNICIPI PER AL CURS 2016-2017 
Arrel del procés d'accés als centres educatius públics que recentment ha acabat la seva fase de preinscripció, ha quedar palesa la necessitat ineludible de suplementar les dues línies de P3 que el Departament havia ofert al nostre poble (una a l’Escola del Pla de les Vinyes i l'altra a l’Escola de la Colònia Güell), a l’haver-nos situat en un total de 65 preinscripcions per als grups de P3.
Per altra banda, vist que el padró municipal conta actualment amb més de 80 nens i nenes nats l’any 2014, que hauran de fer el procés d’accés a les escola del municipi de cara al curs 2017-2018, ens trobem amb una previsió que pot fer necessàries 4 línies d’aquí a dos cursos.
A més, vistes les nombroses dificultats i complexitats que els nostres centres educatius estan patint els darrers anys, i les que encara estan per arribar, creiem que calen esforços per part del Departament per generar escenaris que facilitin la millora de les condicions de l’educació que s’hi ofereix.
Davant aquests fets, l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló es posiciona amb els següents
ACORDS
- Reclamem al Departament d’Ensenyament que, a l’haver superat els dos centres la preinscripció per una línia, es mantinguin per al curs vinent les 4 línies actuals, dues a cada centre.
- Traslladar aquests acords al director dels Serveis Territorials d’Ensenyament al Baix Llobregat, a la consellera d’Ensenyament, a les direccions i als Consells escolars dels centres educatius implicats, a les AMPAs, i al Consell Escolar Municipal.Santa Coloma de Cervelló, 28 d’abril de 2016