Compromesos

Compromesos

Santa Coloma tanca l’any en nombres positius


Les arques municipals sanejades gràcies a l’aplicació del pla de contenció de la despesa, la disciplina fiscal i l’estalvi energètic

En un marc general de crisi econòmica,  s'agraeix una notícia com aquesta que, referida a més al sector públic, és doblement agraïda, ja que parlem de la gestió de recursos públics. En aquest cas, al conjunt de la ciutadania de Santa Coloma

A través d’una estimació comptable, feta en el mes de setembre, l'actual equip de govern va constatar que no s'aconseguiria l'objectiu d'ingressos previstos al pressupost de 2011. La principal causa era la baixada de l'activitat econòmica,  amb la conseqüent reducció d'ingressos general. Llavors es calculava que es deixaries de ingressar més de 600.000 euros previstos en els 3 mesos que restaven d'any.

En una reunió d'urgència l'equip de govern de PROGRÉS  va acordar aplicar un paquet de mesures extraordinàries amb l’objectiu contenir la despesa i que passaven per, entre d’ altres, l'adopció d'una retenció del crèdit del 30% a totes les partides pressupostàries i la supervisió exhaustiva per l’Àrea d’Hisenda de totes les despeses. A més, només s'autoritzaven actuacions urgents, en el capítol d'inversions, endarrerint les no urgents al següent exercici. A tot això s’hi va sumar la disciplina fiscal i accions encaminades a l’estalvi energètic.

Aquestes mesures tan rigoroses han acabat resultant en estalvis importants i a  31 de desembre la previsió de dèficit en els ingressos s'havia reduït en 320.000 euros, pràcticament la meitat del que es preveia al setembre.

D'altra banda l'Ajuntament ha obtingut  ingressos no previstos al pressupost inicial, provinents de llicències d'obres, plusvàlues, confiscació d'avals caducats, així com una baixa important, en les despeses de personal (95.000 €) i les despeses financeres (10.000 €).

L’actuació del govern municipal ha permès que es pugui tancar l’exercici 2011 amb un resultat pressupostari positiu (293.000,00€) i un romanent de tresoreria destinat a despeses generals també positiu de 96.000,00€.

Aquest resultats fan que el nostre Ajuntament no tingui l'obligació legal d'escometre un Pla de Sanejament tutelat per l'administració autonòmica, com han hagut de fer altres consistoris, i que hauria significat la intervenció supramunicipal dels comptes municipals en la confecció i execució dels pressupostos durant la durada del pla. La conseqüència més clara hauria estat la pèrdua d'autonomia municipal en la decisió de qualsevol de les seves polítiques, tant de caràcter social com de qualsevol altre tipus, situació gens desitjable pel què comporta de negatiu i perquè comprometria els pressupostos, si més no, dels anys 2013 i 2014.

L'excedent de tresoreria 96.000 euros, s'emprarà a dotar aquelles partides del pressupost actual que van quedar reduïdes davant la previsible baixada d'ingressos en el pressupost de 2012, d'acord amb el nostre compromís expressat en el debat de pressupostos del passat mes de desembre.

En el mateix ordre de coses cal destacar una notícia positiva més en relació al Reial Decret 4/2012, del 24 de febrer, que obliga a les administracions locals a remetre relacions certificades de les obligacions pendents de pagament a 31 de desembre de 2011.

L'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, no tenia factures per pagar de l'any 2011 a 15 de març i, per tant, no està obligat a presentar aquestes relacions ni a comprometre crèdits bancaris per garantir el pagament d'aquestes factures.

Des de PROGRÉS, i com a conseqüència de tot això, considerem que es pot assegurar que estem a una situació econòmica prou bona per afrontar l'any 2012. El context i les perspectives són complicades, però partim d’una posició que permet un moderat optimisme, sense haver d’assumir càrregues externes o intervencions comptables que, en major o menor mesura, obligarien a replantejar profundament, a curt termini el desenvolupament normal de la vida municipal.

Alfonso Muñoz (amunoz@progres.cat)
Segon tinent d’alcaldia i regidor d’Hisenda i Promoció Econòmica (Comerç, Indùstria i Agricultura)