El rebuig del PSC de Santa Coloma a la Moció en defensa de les finances locals

El Grup Municipal del PSC demostra no comprendre la moció que rebutja i actuar més per interès de partit que del municipi.

La moció presentada per PROGRÉS al proppassat Ple del mes de novembre en defensa de les finances locals va ser aprovada amb els vots favorables de PROGRÉS, ERC i CiU, i el vot en contra del PSC.

La Sra Marta Martínez (PSC), va justificar el seu rebuig dient que un paràgraf introductori de la moció "està en contra d'unes mesures preses pel president del Govern de l'Estat", referint-se al Plan español para el estímulo de la economia y el empleo y al Fondo extraordinario de inversión pública en el ámbito local que es va presentar el mateix dia del Ple.

Aquesta actuació del PSC de Santa Coloma ens porta a algunes reflexions:

- Quan es va presentar la moció, no es coneixia el darrer conill sortit del barret de Zapatero. A la Comissió Informativa del Ple el PSC va mostrar una intenció de vot favorable a la moció. Tres dies després en comptes de plantejar el suposat nou escenari (seguint l'aillament voluntari respecte els grup de la oposició, que comparteixen amb els companys de govern d'ERC) van canviar la seva intenció de vot.

- La justificació del vot negatiu es basa en un punt introductori de la moció, oblidant les propostes de pes que s'hi contenen.

- L'argument esgrimit és que el mateix dia de la votació el Govern espanyol ha anunciat que repartirà 8.000 M€ per a projectes a desenvolupar pels Ajuntaments com a mesura per a crear llocs de treball en la situació conjuntural de crisi actual. El PSC demostra no entendre que la moció demana un canvi estructural i ho contraposa a una mesura puntual i poc concreta, possiblement actuant més en interès del partit que del municipi.

- La mesura del govern espanyol repartirà els 8.000 M€ als ajuntaments en funció del volum de població. Sembla difícil que Santa Coloma pugui rebre un finançament rellevant d'aquest programa. Encara més sabent que per a rebre aquests diners s'ha de tenir un projecte específic, de nova planificació, preparat en un termini breu, no inclòs en el pressupost de 2009, no cofinançat per altres administracions, entre altres condicions molt específiques.

- La iniciativa del govern socialista és un pedaç per a fer front a la crisi i la sagnia de persones que engreixen l'atur, però no resol en absolut les dificultats economiques estructurals dels ajuntaments.

Podeu llegir informació complementària clicant a:
Moció de PROGRÉS en defensa de les finances locals

En el Ple de 27 de novembre de 2008 PROGRÉS ha presentat una moció en defensa de les finances locals davant dels pressupostos generals que l'Estat ha acordat per l'any 2009, on pràcticament es veuen congelats els fons destinats als governs locals.

Degut a l'actual situació de crisi econòmica el govern exigeix més responsabilitat als ajuntaments, un major protagonisme en les polítiques socials de proximitat i més disponibilitat de recursos. Contrariament, es veuen impossibilitats d'adaptar la seva política pressupostària al cicle econòmic fent un ús responsable del dèficit públic.

Per aquests motius, no es pot acceptar que l'Estat aboqui als ajuntaments a reduir les seves prestacions socials per no poder-hi fer front pressupostàriament, degut a unes tranferències de l'Estat insuficients. Per tant, es rebutja la congelació de transferències prevista i s'insta a una urgent modificació de Llei General d'Estabilitat Pressupostària (LLGEP), entre d'altres acords.

La Moció va ser aprovada amb els vots favorables de PROGRÉS, ERC i CiU, i el vot en contra del PSC.

Podeu llegir el contingut de la Moció clicant a:Es constitueix el Consorci Urbanístic per desenvolupar el nou sector residencial Entorn de la Colònia Güell

L’Incasòl i els ajuntaments de Santa Coloma de Cervelló i Sant Boi de Llobregat han signat el dia 19 de novembre de 2008 un conveni per promoure aquest sector residencial, amb capacitat per a 1.350 habitatges, la meitat dels quals seran protegits.

El conseller de Medi Ambient i Habitatge, en representació de l’Institut Català del Sò,l i els alcaldes de Santa Coloma de Cervelló i de Sant Boi de Llobregat, han signat aquest matí un conveni de col·laboració per constituir el Consorci Urbanístic que desenvoluparà el sector residencial "Entorn de la Colònia Güell".

Aquest sector residencial té una superfície de 40,82 hectàrees situades als termes municipals de Santa Coloma (39 hectàrees ) i de Sant Boi (prop de 2 hectàrees), i una capacitat per a 1.350 habitatges potencials, 675 dels quals seran amb diferents règims protegits. L’actuació té un pressupost de 32 milions d’euros.

Els terrenys del sector residencial queden limitats per les rieres de Can Soler i Can Julià, en sentit perpendicular al Llobregat (podeu veure l’abast del terreny afectat clicant a la foto de l’inici de l’article). El 83% del terreny es destinarà a espais lliures, equipaments i vialitat, i el 17% restant a sòl residencial i activitats econòmiques i comercials.

El Consorci Urbanístic que s’ha constituït haurà de coordinar l’actuació dels ens consorciats, redactar, si s’escau, i executar els instruments de planejament i els projectes d’urbanització necessaris, i establir els criteris i els mecanismes per al finançament dels diferents projectes d’infraestructures o dotacionals.

Actualment, els dos municipis afectats han aprovat provisionalment el Pla parcial del nou sector i resta pendent que la Comissió d’Urbanisme de Barcelona l’aprovi definitivament. Es preveu que les obres d’urbanització puguin començar el segon trimestre de 2009.

Han assistit a l’acte de signatura de constitució els responsables de les tres administracions signants, el director de l’INCASOL, el director general d’Habitatge i representants dels grups municipals. Per part de PROGRÉS han assitit a l’acte el regidor Jesús Blanco i la regidora Montse Vilajuliu.

Podeu consultar la notícia a mitjans de comunicació clicant aquí o al web del Departament de Medi Ambient i Habitatge clicant aquí.

Notícies relacionades aquí.