PROGRÉS interpel·la al Govern per a què les ordenances fiscals es rebaixin fins al nivel de l'IPC de Catalunya de 2008

El passat Ple Municipal de 26 de febrer PROGRÉS va interpel·lar el govern municipal sol·licitant que es rebaixin les ordenances fiscals de 2009 per a adaptar-les a l'IPC de Catalunya de 2008.

El passat 30 d’octubre es varen aprovar les ordenances fiscals municipals per l’any 2009, amb un increment d'un 5% com norma general per a taxes i preus públics i un 3,7% de mitjana en el cas de l’IBI. La justificació del regidor d’hisenda -Sr Aguiló (ERC)- va ser que s’havien d’ajustar a les previsions de l’IPC de 2008, donat que els contractes amb les empreses de serveis proveïdores de l’Ajuntament automàticament aplicarien aquest índex. L'IPC de 2008 a Catalunya es va acabar fixant en un 1,6%.

Les dades parlen per si soles i cal també tenir en compte la crisi que està patint bona part de la ciutadania, també del nostre municipi. A Santa Coloma, l’atur ha passat del 10% l'octubre de 2008 al 12 % al gener d'enguany. Aquest gener hi ha 368 persones del municipi a l’atur —175 homes i 193 dones—, i es preveu un empitjorament de la situació els propers mesos.

La Confederació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Catalunya he endegat una campanya per a demanar als ajuntaments una revisió de les ordenances fiscals de 2009 ajustant-les a l’IPC català, alguns ajuntaments ja han près mesures correctores —a Sant Boi, per exemple— i en molts municipis s'estan plantejant fer-ho properament.

Per tot això, des del Grup Municipal de PROGRÉS s'ha proposat a l’equip de govern que es revisin a la baixa les ordenances fiscals que va aprovar l'octubre passat i que les pujades no siguin superiors a l’IPC de Catalunya. No és tard per a aplicar aquesta iniciativa, més encara quan ja entrem al mes de març i encara no s’han aprovat els pressupostos del 2009. Aquest pas permetria que els partits del govern PSC/ERC fóssin coherents amb els arguments que van donar quan es van aprovar les ordenances i amb els seus programes electorals, on el PSC deia voler "equilibri de la pressió fiscal entre l'IBI i l'IPC de Catalunya"– i ERC proposava "contenir la pressió fiscal en límits raonables millorant la gestió de recursos i eliminant la despesa innecessària".

PROGRÉS va proposa compensar aquesta disminució d’ingressos rebaixant les despeses personals de l’equip de govern, de protocol i propaganda i altres despeses sumptuàries.

A fi de comptes, aquesta seria una manera de no carregar encara més la precària situació econòmica que pateixen moltes famílies del nostre municipi.

Comunicat de premsa d’ICV-EUiA de Sant Boi i PROGRÉS-EPM de Santa Coloma de Cervelló sobre l’ARE de la Riera de Can Solé.

Els grups municipals d’ICV-EUIA de Sant Boi i PROGRÉS-EPM de Santa Coloma de Cervelló es reuneixen per analitzar conjuntament el pla urbanístic de l’ARE de la Riera de Can Soler (Sant Boi de Llobregat – Santa Coloma de Cervelló)

La proposta plantejada pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques millora a grans trets el planejament vigent i intenta preservar la riera com a corredor biològic, però pensem que presenta mancances greus en l’estudi de mobilitat i en la memòria social. Considerem important completar-los per garantir un adequat desenvolupament del pla.

L’absència d’un estudi global de mobilitat de tot el territori del marge dret del riu Llobregat afectat entre Sant Boi i Sant Vicenç dels Horts, incloent Santa Coloma i Torrelles, pot provocar que la situació actual de col·lapse de trànsit privat a la zona en hores punta es converteixi en permanent. L’estudi hauria de resoldre els dèficits viaris a la BV-2002 i les seves connexions amb autovies i autopistes, les demandes actuals de transport públic i connexions amb autovies i autopistes, i assumir les necessitats del futur amb els múltiples projectes en marxa com el nou Hospital de Sant Boi o el desenvolupament urbanístic de Santa Coloma i de Sant Vicenç dels Horts, a més de l’ARE de la Riera i del Pla del Llor..

L’absència d’una Memòria Social que analitzi els elements socials i econòmics que caracteritzen el Barri de la Cooperativa i el nucli urbà de la Colònia Güell fa que el disseny dels equipaments previstos no s’adapti adequadament a les necessitats de la població i del teixit econòmic existent.

La preservació i recuperació de la riera no s’han de veure afectades per les excessives connexions per mitjà de passarel·les entre Ciutat Cooperativa i la Colònia Güell i d’altres instal·lacions previstes massa prop de la mateixa riera, que podrien trencar el criteri original de corredor biològic. A més cal definir la connexió que existirà e existirblesal que considerene ser assumida per les administracions.i per el criteri origina de corredor biolde la riera amb el Parc Agrari i la Colònia Güell.
Donat que la riera, per sobre de Can Ros i Can Codina, està afectada per construccions i habitatges en els camps adjacents, s’hauria d’elaborar un estudi per presentar propostes de sanejament.

Finalment, la proposta plantejada no concreta el compromís del RCD Espanyol de pagar la despesa d’urbanització compromesa pel trasllat de drets edificatoris de la propietat del Consorci de la Colònia Güell a la riera, de manera que si aquesta no es fes efectiva hauria de ser assumida per les administracions.

Davant d’aquesta situació els grups municipals reunits plantegem entrar a fons en el debat d’aquestes greus mancances que presenta la proposta actual que considerem imprescindible corregir per garantir la correcta continuïtat del pla proposat.


Nova ubicació del CEDIAP a Santa Coloma

Des del passat 16 de febrer, els servei que ofereixen les professionals del CDIAP (Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç) a les 45 famílies de Sta. Coloma, compta amb una nova ubicació al Casal Lluís Pascual Roca. Inicialment aquest servei estava ubicat a St. Boi. Després, al febrer de 2007, es va traslladar a un espai creat per a l'ocasió dins l’edifici de la nova escola de la Colònia Güell, el qual va estar en funcionament fins al juny de 2008 (que per necessitats de l’escola i per la falta d’un espai específic van haver de tornar a Sant Boi ). Ara, aquesta nova ubicació té la pretenció de donar una estabilitat tenporal ja que el conveni signat té una durada de 10 anys. Aixó constitueix una molt bona noticia per Sta. Coloma i per el conjunt de famílies usuàries. Les professionals del CDIAP porten 25 anys atenent als infants de Sta. Coloma de 0 a 6 anys amb un ampli conjunt d’intervencions, assistencials i preventives, per abastar totes les problemàtiques que poden afectar al desenvolupament des infants.


La precària situació del CEIP Montpedrós després del temporal

Les ventades del propassat dia 24 van afectar el CEIP Montpedrós i
dues setmanes després del temporal la situació és encara precària.

L'alumnat no pot sortir al pati i només es pot accedir a una part del camp de bàsquet sense perill. L'Ajuntament encara no ha fet cap actuació a la cornissa ni a la teulada, on hi ha teules despreses amb perill de caura. Hi ha tanques mig caigudes i queden alguns arbres malmesos, ja que no es van retirar tots els afectats per la ventada.

En 15 dies, més tractant-se d'un centre educatiu que utilitzen més de 200 persones diàriament, s'haurien d'haver près mesures urgents per a poder tornar a la normalitat.

La comunitat educativa ha près la iniciativa per a reclamar l'actuació del govern municipal davant una situació que hauria d'haver estat resolta urgentment, com en el cas del pavelló poliesportiu.

El dia 5 de febrer l'equip de mestres de l'escola va comunicar la situació a les famílies i el Claustre, l'AMPA i l'empresa que que subministra el menjar van dirigir una carta a l'alcaldessa reclamant que es consideri l'escola un espai de reparació prioritària i demanant una intervenció immediata per donar solució a la precària situació actual.